top of page

Volodymyr Veshtak. Plast, 2016, porcelain, overglaze painting, 60х60

Veshtak Volodymyr

bottom of page